کمترین: 
2.0958
بیشترین: 
2.1522
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1029
زمان: 
2/11 23:32
قیمت نفت کوره امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 2.1029 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 00:00","price":2.1465},{"date":"1397/02/11 00:32","price":2.1454},{"date":"1397/02/11 01:00","price":2.1448},{"date":"1397/02/11 01:32","price":2.1467},{"date":"1397/02/11 02:00","price":2.1487},{"date":"1397/02/11 03:32","price":2.1467},{"date":"1397/02/11 04:08","price":2.1452},{"date":"1397/02/11 04:32","price":2.1471},{"date":"1397/02/11 05:00","price":2.1474},{"date":"1397/02/11 05:32","price":2.1499},{"date":"1397/02/11 06:00","price":2.1502},{"date":"1397/02/11 06:32","price":2.1486},{"date":"1397/02/11 07:00","price":2.15},{"date":"1397/02/11 07:32","price":2.1514},{"date":"1397/02/11 08:00","price":2.1515},{"date":"1397/02/11 08:32","price":2.1522},{"date":"1397/02/11 09:00","price":2.152},{"date":"1397/02/11 09:32","price":2.1515},{"date":"1397/02/11 10:00","price":2.1509},{"date":"1397/02/11 10:32","price":2.1486},{"date":"1397/02/11 11:00","price":2.1464},{"date":"1397/02/11 11:32","price":2.1471},{"date":"1397/02/11 12:00","price":2.145},{"date":"1397/02/11 12:32","price":2.1404},{"date":"1397/02/11 13:00","price":2.1366},{"date":"1397/02/11 13:32","price":2.135},{"date":"1397/02/11 14:08","price":2.1322},{"date":"1397/02/11 14:32","price":2.1337},{"date":"1397/02/11 15:00","price":2.1355},{"date":"1397/02/11 15:32","price":2.1307},{"date":"1397/02/11 16:00","price":2.1326},{"date":"1397/02/11 16:32","price":2.1303},{"date":"1397/02/11 17:00","price":2.1299},{"date":"1397/02/11 17:32","price":2.1277},{"date":"1397/02/11 18:32","price":2.1172},{"date":"1397/02/11 19:00","price":2.1182},{"date":"1397/02/11 19:32","price":2.1076},{"date":"1397/02/11 20:00","price":2.1117},{"date":"1397/02/11 20:32","price":2.1135},{"date":"1397/02/11 21:00","price":2.1115},{"date":"1397/02/11 21:32","price":2.1113},{"date":"1397/02/11 22:00","price":2.1015},{"date":"1397/02/11 22:32","price":2.0958},{"date":"1397/02/11 23:00","price":2.104},{"date":"1397/02/11 23:32","price":2.1029}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398