کمترین: 
8891
بیشترین: 
9336
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8968.3
زمان: 
2/11 23:30
قیمت بیت کوین امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 8968.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 00:00","price":9297},{"date":"1397/02/11 00:30","price":9316.6},{"date":"1397/02/11 01:00","price":9336},{"date":"1397/02/11 01:30","price":9304.1},{"date":"1397/02/11 02:00","price":9233},{"date":"1397/02/11 02:30","price":9220.4},{"date":"1397/02/11 03:00","price":9255.4},{"date":"1397/02/11 03:30","price":9182.8},{"date":"1397/02/11 06:00","price":8956.6},{"date":"1397/02/11 06:30","price":8978.9},{"date":"1397/02/11 07:00","price":8973.1},{"date":"1397/02/11 07:30","price":8995.9},{"date":"1397/02/11 08:00","price":8979},{"date":"1397/02/11 08:30","price":8953.9},{"date":"1397/02/11 09:00","price":8976.3},{"date":"1397/02/11 09:30","price":8974.6},{"date":"1397/02/11 10:00","price":8964.5},{"date":"1397/02/11 10:30","price":8930},{"date":"1397/02/11 11:00","price":8973.8},{"date":"1397/02/11 11:30","price":8975.1},{"date":"1397/02/11 12:00","price":8979.3},{"date":"1397/02/11 12:30","price":8978.9},{"date":"1397/02/11 13:00","price":9031.8},{"date":"1397/02/11 13:30","price":9043.4},{"date":"1397/02/11 15:00","price":9015.5},{"date":"1397/02/11 15:30","price":9013.6},{"date":"1397/02/11 16:00","price":9022.1},{"date":"1397/02/11 16:30","price":8971.1},{"date":"1397/02/11 17:00","price":8940},{"date":"1397/02/11 17:30","price":8891},{"date":"1397/02/11 18:00","price":8899.1},{"date":"1397/02/11 18:30","price":8930.1},{"date":"1397/02/11 19:00","price":8925.8},{"date":"1397/02/11 19:30","price":8898},{"date":"1397/02/11 20:00","price":8909.1},{"date":"1397/02/11 20:30","price":8921.3},{"date":"1397/02/11 21:00","price":8944.2},{"date":"1397/02/11 21:30","price":8979},{"date":"1397/02/11 22:00","price":8968.3},{"date":"1397/02/11 22:30","price":9001},{"date":"1397/02/11 23:00","price":8976},{"date":"1397/02/11 23:30","price":8968.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398