کمترین: 
72.82
بیشترین: 
74.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.28
زمان: 
2/11 23:32
قیمت نفت برنت امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 73.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 00:00","price":74.64},{"date":"1397/02/11 00:32","price":74.62},{"date":"1397/02/11 01:00","price":74.56},{"date":"1397/02/11 01:32","price":74.65},{"date":"1397/02/11 02:00","price":74.73},{"date":"1397/02/11 02:32","price":74.69},{"date":"1397/02/11 03:00","price":74.67},{"date":"1397/02/11 05:00","price":74.66},{"date":"1397/02/11 05:32","price":74.78},{"date":"1397/02/11 06:00","price":74.81},{"date":"1397/02/11 06:32","price":74.72},{"date":"1397/02/11 07:00","price":74.78},{"date":"1397/02/11 07:32","price":74.84},{"date":"1397/02/11 08:00","price":74.88},{"date":"1397/02/11 08:32","price":74.92},{"date":"1397/02/11 09:00","price":74.88},{"date":"1397/02/11 09:32","price":74.87},{"date":"1397/02/11 10:00","price":74.88},{"date":"1397/02/11 10:32","price":74.81},{"date":"1397/02/11 11:00","price":74.76},{"date":"1397/02/11 11:32","price":74.73},{"date":"1397/02/11 12:00","price":74.62},{"date":"1397/02/11 12:32","price":74.51},{"date":"1397/02/11 13:00","price":74.32},{"date":"1397/02/11 13:32","price":74.22},{"date":"1397/02/11 14:08","price":74},{"date":"1397/02/11 14:32","price":74.16},{"date":"1397/02/11 15:00","price":74.25},{"date":"1397/02/11 15:32","price":74.07},{"date":"1397/02/11 16:00","price":74.18},{"date":"1397/02/11 16:32","price":74.1},{"date":"1397/02/11 17:00","price":74.14},{"date":"1397/02/11 17:32","price":73.97},{"date":"1397/02/11 18:00","price":74.15},{"date":"1397/02/11 18:32","price":73.85},{"date":"1397/02/11 19:00","price":73.59},{"date":"1397/02/11 19:32","price":73.45},{"date":"1397/02/11 20:00","price":73.52},{"date":"1397/02/11 20:32","price":73.77},{"date":"1397/02/11 21:00","price":73.67},{"date":"1397/02/11 21:32","price":73.56},{"date":"1397/02/11 22:00","price":73.21},{"date":"1397/02/11 22:32","price":72.82},{"date":"1397/02/11 23:00","price":73.23},{"date":"1397/02/11 23:32","price":73.28}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398