کمترین: 
66.94
بیشترین: 
68.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.44
زمان: 
2/11 23:32
قیمت نفت سبک امروز 11 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 11 اردیبهشت 1397 , 67.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/11 00:00","price":68.5},{"date":"1397/02/11 00:32","price":68.46},{"date":"1397/02/11 01:00","price":68.43},{"date":"1397/02/11 01:32","price":68.5},{"date":"1397/02/11 02:00","price":68.57},{"date":"1397/02/11 03:00","price":68.58},{"date":"1397/02/11 03:32","price":68.56},{"date":"1397/02/11 04:08","price":68.48},{"date":"1397/02/11 04:32","price":68.56},{"date":"1397/02/11 05:32","price":68.66},{"date":"1397/02/11 06:00","price":68.69},{"date":"1397/02/11 06:32","price":68.61},{"date":"1397/02/11 07:00","price":68.66},{"date":"1397/02/11 07:32","price":68.72},{"date":"1397/02/11 08:32","price":68.81},{"date":"1397/02/11 09:00","price":68.75},{"date":"1397/02/11 10:00","price":68.78},{"date":"1397/02/11 10:32","price":68.69},{"date":"1397/02/11 11:00","price":68.66},{"date":"1397/02/11 11:32","price":68.61},{"date":"1397/02/11 12:00","price":68.56},{"date":"1397/02/11 12:32","price":68.47},{"date":"1397/02/11 13:00","price":68.33},{"date":"1397/02/11 13:32","price":68.19},{"date":"1397/02/11 14:08","price":67.86},{"date":"1397/02/11 14:32","price":67.95},{"date":"1397/02/11 15:00","price":68.03},{"date":"1397/02/11 15:32","price":67.89},{"date":"1397/02/11 16:00","price":67.97},{"date":"1397/02/11 16:32","price":67.84},{"date":"1397/02/11 17:00","price":67.94},{"date":"1397/02/11 17:32","price":67.83},{"date":"1397/02/11 18:00","price":68.03},{"date":"1397/02/11 18:32","price":67.77},{"date":"1397/02/11 19:00","price":67.66},{"date":"1397/02/11 19:32","price":67.47},{"date":"1397/02/11 20:32","price":67.75},{"date":"1397/02/11 21:00","price":67.74},{"date":"1397/02/11 21:32","price":67.67},{"date":"1397/02/11 22:00","price":67.41},{"date":"1397/02/11 22:32","price":66.94},{"date":"1397/02/11 23:00","price":67.19},{"date":"1397/02/11 23:32","price":67.44}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398