کمترین: 
652
بیشترین: 
687
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
652
زمان: 
2/10 20:10
قیمت کرون سوئد امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 652 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 10:40","price":677},{"date":"1397/02/10 11:00","price":678},{"date":"1397/02/10 11:20","price":679},{"date":"1397/02/10 12:00","price":678},{"date":"1397/02/10 12:10","price":681},{"date":"1397/02/10 12:40","price":683},{"date":"1397/02/10 12:50","price":685},{"date":"1397/02/10 13:00","price":687},{"date":"1397/02/10 13:10","price":655},{"date":"1397/02/10 13:30","price":669},{"date":"1397/02/10 13:40","price":659},{"date":"1397/02/10 14:10","price":657},{"date":"1397/02/10 14:20","price":659},{"date":"1397/02/10 15:10","price":657},{"date":"1397/02/10 16:00","price":658},{"date":"1397/02/10 16:40","price":657},{"date":"1397/02/10 16:50","price":658},{"date":"1397/02/10 18:00","price":657},{"date":"1397/02/10 18:30","price":658},{"date":"1397/02/10 18:40","price":656},{"date":"1397/02/10 19:00","price":655},{"date":"1397/02/10 19:30","price":654},{"date":"1397/02/10 19:50","price":653},{"date":"1397/02/10 20:10","price":652}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398