کمترین: 
1406
بیشترین: 
1478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1409
زمان: 
2/10 20:10
قیمت لیر ترکیه امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 1409 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 10:20","price":1450},{"date":"1397/02/10 10:40","price":1452},{"date":"1397/02/10 11:20","price":1451},{"date":"1397/02/10 11:40","price":1453},{"date":"1397/02/10 12:10","price":1461},{"date":"1397/02/10 12:20","price":1460},{"date":"1397/02/10 12:30","price":1463},{"date":"1397/02/10 12:40","price":1469},{"date":"1397/02/10 12:50","price":1475},{"date":"1397/02/10 13:00","price":1478},{"date":"1397/02/10 13:10","price":1406},{"date":"1397/02/10 13:30","price":1436},{"date":"1397/02/10 13:40","price":1414},{"date":"1397/02/10 14:10","price":1410},{"date":"1397/02/10 14:20","price":1414},{"date":"1397/02/10 15:10","price":1411},{"date":"1397/02/10 15:20","price":1410},{"date":"1397/02/10 15:50","price":1409},{"date":"1397/02/10 16:00","price":1412},{"date":"1397/02/10 16:30","price":1413},{"date":"1397/02/10 17:20","price":1414},{"date":"1397/02/10 17:40","price":1415},{"date":"1397/02/10 17:50","price":1416},{"date":"1397/02/10 18:00","price":1417},{"date":"1397/02/10 18:30","price":1418},{"date":"1397/02/10 18:40","price":1416},{"date":"1397/02/10 18:50","price":1415},{"date":"1397/02/10 19:00","price":1412},{"date":"1397/02/10 19:10","price":1411},{"date":"1397/02/10 19:30","price":1409},{"date":"1397/02/10 19:40","price":1406},{"date":"1397/02/10 19:50","price":1410},{"date":"1397/02/10 20:00","price":1411},{"date":"1397/02/10 20:10","price":1409}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398