کمترین: 
1448
بیشترین: 
1520
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1454
زمان: 
2/10 19:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 1454 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 10:10","price":1496},{"date":"1397/02/10 10:40","price":1497},{"date":"1397/02/10 10:50","price":1498},{"date":"1397/02/10 11:00","price":1499},{"date":"1397/02/10 11:30","price":1500},{"date":"1397/02/10 12:10","price":1509},{"date":"1397/02/10 12:20","price":1508},{"date":"1397/02/10 12:30","price":1509},{"date":"1397/02/10 12:40","price":1513},{"date":"1397/02/10 12:50","price":1516},{"date":"1397/02/10 13:00","price":1520},{"date":"1397/02/10 13:10","price":1448},{"date":"1397/02/10 13:30","price":1480},{"date":"1397/02/10 13:40","price":1458},{"date":"1397/02/10 14:00","price":1459},{"date":"1397/02/10 14:10","price":1454},{"date":"1397/02/10 14:20","price":1459},{"date":"1397/02/10 14:30","price":1458},{"date":"1397/02/10 15:10","price":1455},{"date":"1397/02/10 16:00","price":1457},{"date":"1397/02/10 16:10","price":1458},{"date":"1397/02/10 17:00","price":1457},{"date":"1397/02/10 17:20","price":1458},{"date":"1397/02/10 17:40","price":1457},{"date":"1397/02/10 18:00","price":1458},{"date":"1397/02/10 18:10","price":1459},{"date":"1397/02/10 18:30","price":1460},{"date":"1397/02/10 18:40","price":1457},{"date":"1397/02/10 19:00","price":1454},{"date":"1397/02/10 19:30","price":1455},{"date":"1397/02/10 19:50","price":1454}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398