کمترین: 
4287
بیشترین: 
4501
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4318
زمان: 
2/10 20:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 4318 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 10:10","price":4428},{"date":"1397/02/10 10:40","price":4432},{"date":"1397/02/10 11:00","price":4436},{"date":"1397/02/10 11:10","price":4437},{"date":"1397/02/10 11:20","price":4438},{"date":"1397/02/10 11:30","price":4436},{"date":"1397/02/10 11:40","price":4441},{"date":"1397/02/10 12:00","price":4439},{"date":"1397/02/10 12:10","price":4462},{"date":"1397/02/10 12:20","price":4463},{"date":"1397/02/10 12:40","price":4477},{"date":"1397/02/10 12:50","price":4478},{"date":"1397/02/10 13:00","price":4501},{"date":"1397/02/10 13:10","price":4287},{"date":"1397/02/10 13:30","price":4384},{"date":"1397/02/10 13:40","price":4317},{"date":"1397/02/10 14:00","price":4318},{"date":"1397/02/10 14:10","price":4306},{"date":"1397/02/10 14:20","price":4322},{"date":"1397/02/10 14:30","price":4318},{"date":"1397/02/10 14:50","price":4319},{"date":"1397/02/10 15:10","price":4309},{"date":"1397/02/10 15:30","price":4308},{"date":"1397/02/10 15:50","price":4307},{"date":"1397/02/10 16:00","price":4312},{"date":"1397/02/10 16:10","price":4314},{"date":"1397/02/10 16:30","price":4316},{"date":"1397/02/10 16:40","price":4315},{"date":"1397/02/10 17:00","price":4314},{"date":"1397/02/10 17:10","price":4313},{"date":"1397/02/10 17:20","price":4317},{"date":"1397/02/10 17:30","price":4315},{"date":"1397/02/10 17:40","price":4316},{"date":"1397/02/10 18:00","price":4317},{"date":"1397/02/10 18:10","price":4318},{"date":"1397/02/10 18:20","price":4320},{"date":"1397/02/10 18:30","price":4322},{"date":"1397/02/10 18:40","price":4319},{"date":"1397/02/10 18:50","price":4318},{"date":"1397/02/10 19:00","price":4312},{"date":"1397/02/10 19:10","price":4314},{"date":"1397/02/10 19:20","price":4315},{"date":"1397/02/10 19:40","price":4318},{"date":"1397/02/10 19:50","price":4317},{"date":"1397/02/10 20:00","price":4319},{"date":"1397/02/10 20:10","price":4318}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399