کمترین: 
712
بیشترین: 
747
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
713
زمان: 
2/10 19:00
قیمت کرون نروژ امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 713 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 10:10","price":736},{"date":"1397/02/10 10:40","price":737},{"date":"1397/02/10 11:00","price":738},{"date":"1397/02/10 12:00","price":737},{"date":"1397/02/10 12:10","price":741},{"date":"1397/02/10 12:30","price":740},{"date":"1397/02/10 12:40","price":742},{"date":"1397/02/10 12:50","price":745},{"date":"1397/02/10 13:00","price":747},{"date":"1397/02/10 13:10","price":712},{"date":"1397/02/10 13:30","price":727},{"date":"1397/02/10 13:40","price":716},{"date":"1397/02/10 14:00","price":715},{"date":"1397/02/10 14:10","price":714},{"date":"1397/02/10 14:20","price":716},{"date":"1397/02/10 15:00","price":717},{"date":"1397/02/10 15:10","price":714},{"date":"1397/02/10 15:40","price":713},{"date":"1397/02/10 16:00","price":714},{"date":"1397/02/10 16:10","price":715},{"date":"1397/02/10 17:10","price":714},{"date":"1397/02/10 17:20","price":715},{"date":"1397/02/10 17:40","price":714},{"date":"1397/02/10 17:50","price":715},{"date":"1397/02/10 18:40","price":714},{"date":"1397/02/10 19:00","price":713}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398