کمترین: 
923
بیشترین: 
969
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
926
زمان: 
2/10 20:10
قیمت کرون دانمارک امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 926 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 10:10","price":954},{"date":"1397/02/10 10:40","price":955},{"date":"1397/02/10 10:50","price":956},{"date":"1397/02/10 11:10","price":957},{"date":"1397/02/10 11:30","price":956},{"date":"1397/02/10 11:40","price":958},{"date":"1397/02/10 12:10","price":962},{"date":"1397/02/10 12:20","price":961},{"date":"1397/02/10 12:40","price":964},{"date":"1397/02/10 12:50","price":966},{"date":"1397/02/10 13:00","price":969},{"date":"1397/02/10 13:10","price":923},{"date":"1397/02/10 13:30","price":943},{"date":"1397/02/10 13:40","price":929},{"date":"1397/02/10 14:10","price":926},{"date":"1397/02/10 14:20","price":929},{"date":"1397/02/10 15:10","price":927},{"date":"1397/02/10 15:30","price":926},{"date":"1397/02/10 16:00","price":927},{"date":"1397/02/10 16:20","price":926},{"date":"1397/02/10 16:30","price":927},{"date":"1397/02/10 17:10","price":926},{"date":"1397/02/10 17:20","price":928},{"date":"1397/02/10 17:30","price":927},{"date":"1397/02/10 17:50","price":928},{"date":"1397/02/10 18:00","price":927},{"date":"1397/02/10 18:10","price":928},{"date":"1397/02/10 18:40","price":927},{"date":"1397/02/10 18:50","price":926},{"date":"1397/02/10 19:10","price":927},{"date":"1397/02/10 19:40","price":928},{"date":"1397/02/10 19:50","price":927},{"date":"1397/02/10 20:10","price":926}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399