کمترین: 
1514
بیشترین: 
1590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1525
زمان: 
2/10 19:10
قیمت ریال عربستان امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 1525 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 10:10","price":1563},{"date":"1397/02/10 10:30","price":1562},{"date":"1397/02/10 10:40","price":1564},{"date":"1397/02/10 10:50","price":1565},{"date":"1397/02/10 11:00","price":1566},{"date":"1397/02/10 11:10","price":1568},{"date":"1397/02/10 11:20","price":1567},{"date":"1397/02/10 11:30","price":1569},{"date":"1397/02/10 12:00","price":1570},{"date":"1397/02/10 12:10","price":1579},{"date":"1397/02/10 12:20","price":1578},{"date":"1397/02/10 12:30","price":1579},{"date":"1397/02/10 12:40","price":1582},{"date":"1397/02/10 12:50","price":1586},{"date":"1397/02/10 13:00","price":1590},{"date":"1397/02/10 13:10","price":1514},{"date":"1397/02/10 13:30","price":1548},{"date":"1397/02/10 13:40","price":1526},{"date":"1397/02/10 14:00","price":1525},{"date":"1397/02/10 14:10","price":1521},{"date":"1397/02/10 14:20","price":1526},{"date":"1397/02/10 14:30","price":1525},{"date":"1397/02/10 15:10","price":1522},{"date":"1397/02/10 15:50","price":1521},{"date":"1397/02/10 16:00","price":1524},{"date":"1397/02/10 16:10","price":1525},{"date":"1397/02/10 16:30","price":1527},{"date":"1397/02/10 16:40","price":1526},{"date":"1397/02/10 17:10","price":1525},{"date":"1397/02/10 17:20","price":1526},{"date":"1397/02/10 17:30","price":1525},{"date":"1397/02/10 18:00","price":1526},{"date":"1397/02/10 18:10","price":1527},{"date":"1397/02/10 18:30","price":1529},{"date":"1397/02/10 18:40","price":1527},{"date":"1397/02/10 18:50","price":1526},{"date":"1397/02/10 19:00","price":1524},{"date":"1397/02/10 19:10","price":1525}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398