کمترین: 
5740
بیشترین: 
6026
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5770
زمان: 
2/10 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 5770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 10:10","price":5934},{"date":"1397/02/10 10:40","price":5940},{"date":"1397/02/10 10:50","price":5942},{"date":"1397/02/10 11:00","price":5946},{"date":"1397/02/10 11:10","price":5949},{"date":"1397/02/10 11:40","price":5956},{"date":"1397/02/10 11:50","price":5952},{"date":"1397/02/10 12:00","price":5951},{"date":"1397/02/10 12:10","price":5980},{"date":"1397/02/10 12:20","price":5978},{"date":"1397/02/10 12:30","price":5983},{"date":"1397/02/10 12:40","price":5997},{"date":"1397/02/10 12:50","price":6002},{"date":"1397/02/10 13:00","price":6026},{"date":"1397/02/10 13:10","price":5740},{"date":"1397/02/10 13:30","price":5867},{"date":"1397/02/10 13:40","price":5779},{"date":"1397/02/10 14:00","price":5781},{"date":"1397/02/10 14:10","price":5765},{"date":"1397/02/10 14:20","price":5783},{"date":"1397/02/10 14:40","price":5786},{"date":"1397/02/10 15:10","price":5772},{"date":"1397/02/10 15:20","price":5768},{"date":"1397/02/10 15:30","price":5765},{"date":"1397/02/10 15:40","price":5767},{"date":"1397/02/10 15:50","price":5764},{"date":"1397/02/10 16:00","price":5772},{"date":"1397/02/10 16:20","price":5769},{"date":"1397/02/10 16:30","price":5772},{"date":"1397/02/10 16:40","price":5771},{"date":"1397/02/10 16:50","price":5774},{"date":"1397/02/10 17:00","price":5772},{"date":"1397/02/10 17:10","price":5771},{"date":"1397/02/10 17:20","price":5777},{"date":"1397/02/10 17:30","price":5772},{"date":"1397/02/10 17:40","price":5771},{"date":"1397/02/10 17:50","price":5772},{"date":"1397/02/10 18:00","price":5771},{"date":"1397/02/10 18:10","price":5773},{"date":"1397/02/10 18:20","price":5774},{"date":"1397/02/10 18:30","price":5779},{"date":"1397/02/10 18:40","price":5775},{"date":"1397/02/10 18:50","price":5773},{"date":"1397/02/10 19:00","price":5765},{"date":"1397/02/10 19:10","price":5768},{"date":"1397/02/10 19:30","price":5771},{"date":"1397/02/10 19:40","price":5775},{"date":"1397/02/10 19:50","price":5773},{"date":"1397/02/10 20:00","price":5770}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398