کمترین: 
4286
بیشترین: 
4503
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4313
زمان: 
2/10 20:10
قیمت دلار استرالیا امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 4313 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 10:10","price":4436},{"date":"1397/02/10 10:20","price":4437},{"date":"1397/02/10 10:40","price":4440},{"date":"1397/02/10 10:50","price":4442},{"date":"1397/02/10 11:00","price":4443},{"date":"1397/02/10 11:10","price":4442},{"date":"1397/02/10 11:20","price":4443},{"date":"1397/02/10 11:30","price":4444},{"date":"1397/02/10 11:40","price":4445},{"date":"1397/02/10 11:50","price":4444},{"date":"1397/02/10 12:00","price":4446},{"date":"1397/02/10 12:10","price":4466},{"date":"1397/02/10 12:20","price":4467},{"date":"1397/02/10 12:30","price":4468},{"date":"1397/02/10 12:40","price":4481},{"date":"1397/02/10 12:50","price":4479},{"date":"1397/02/10 13:00","price":4503},{"date":"1397/02/10 13:10","price":4286},{"date":"1397/02/10 13:30","price":4382},{"date":"1397/02/10 13:40","price":4317},{"date":"1397/02/10 14:00","price":4318},{"date":"1397/02/10 14:10","price":4306},{"date":"1397/02/10 14:20","price":4321},{"date":"1397/02/10 14:30","price":4319},{"date":"1397/02/10 14:40","price":4320},{"date":"1397/02/10 14:50","price":4321},{"date":"1397/02/10 15:00","price":4320},{"date":"1397/02/10 15:10","price":4308},{"date":"1397/02/10 15:30","price":4307},{"date":"1397/02/10 15:40","price":4309},{"date":"1397/02/10 15:50","price":4308},{"date":"1397/02/10 16:00","price":4311},{"date":"1397/02/10 16:10","price":4313},{"date":"1397/02/10 16:20","price":4311},{"date":"1397/02/10 16:30","price":4314},{"date":"1397/02/10 16:50","price":4316},{"date":"1397/02/10 17:00","price":4314},{"date":"1397/02/10 17:10","price":4315},{"date":"1397/02/10 17:20","price":4318},{"date":"1397/02/10 17:30","price":4313},{"date":"1397/02/10 17:40","price":4314},{"date":"1397/02/10 17:50","price":4316},{"date":"1397/02/10 18:00","price":4314},{"date":"1397/02/10 18:10","price":4315},{"date":"1397/02/10 18:30","price":4320},{"date":"1397/02/10 18:40","price":4317},{"date":"1397/02/10 18:50","price":4318},{"date":"1397/02/10 19:00","price":4311},{"date":"1397/02/10 19:20","price":4310},{"date":"1397/02/10 19:30","price":4313},{"date":"1397/02/10 19:40","price":4314},{"date":"1397/02/10 20:00","price":4315},{"date":"1397/02/10 20:10","price":4313}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398