کمترین: 
4415
بیشترین: 
4636
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4458
زمان: 
2/10 20:10
قیمت دلار کانادا امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 4458 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 10:10","price":4565},{"date":"1397/02/10 10:30","price":4564},{"date":"1397/02/10 10:40","price":4568},{"date":"1397/02/10 10:50","price":4570},{"date":"1397/02/10 11:00","price":4572},{"date":"1397/02/10 11:10","price":4574},{"date":"1397/02/10 11:40","price":4577},{"date":"1397/02/10 11:50","price":4576},{"date":"1397/02/10 12:00","price":4575},{"date":"1397/02/10 12:10","price":4599},{"date":"1397/02/10 12:20","price":4600},{"date":"1397/02/10 12:30","price":4601},{"date":"1397/02/10 12:40","price":4614},{"date":"1397/02/10 12:50","price":4612},{"date":"1397/02/10 13:00","price":4636},{"date":"1397/02/10 13:10","price":4415},{"date":"1397/02/10 13:30","price":4513},{"date":"1397/02/10 13:40","price":4448},{"date":"1397/02/10 14:00","price":4446},{"date":"1397/02/10 14:10","price":4436},{"date":"1397/02/10 14:20","price":4450},{"date":"1397/02/10 14:30","price":4449},{"date":"1397/02/10 14:40","price":4450},{"date":"1397/02/10 14:50","price":4449},{"date":"1397/02/10 15:00","price":4450},{"date":"1397/02/10 15:10","price":4439},{"date":"1397/02/10 15:20","price":4440},{"date":"1397/02/10 15:50","price":4437},{"date":"1397/02/10 16:00","price":4442},{"date":"1397/02/10 16:10","price":4443},{"date":"1397/02/10 16:20","price":4441},{"date":"1397/02/10 16:30","price":4444},{"date":"1397/02/10 16:40","price":4445},{"date":"1397/02/10 16:50","price":4447},{"date":"1397/02/10 17:00","price":4445},{"date":"1397/02/10 17:10","price":4446},{"date":"1397/02/10 17:20","price":4451},{"date":"1397/02/10 17:30","price":4445},{"date":"1397/02/10 17:40","price":4448},{"date":"1397/02/10 18:10","price":4452},{"date":"1397/02/10 18:20","price":4455},{"date":"1397/02/10 18:30","price":4461},{"date":"1397/02/10 18:40","price":4458},{"date":"1397/02/10 19:00","price":4450},{"date":"1397/02/10 19:10","price":4449},{"date":"1397/02/10 19:20","price":4451},{"date":"1397/02/10 19:30","price":4455},{"date":"1397/02/10 19:40","price":4459},{"date":"1397/02/10 19:50","price":4457},{"date":"1397/02/10 20:00","price":4460},{"date":"1397/02/10 20:10","price":4458}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398