کمترین: 
896
بیشترین: 
941
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
902
زمان: 
2/10 20:10
قیمت یوان چین امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 902 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 10:10","price":925},{"date":"1397/02/10 10:40","price":926},{"date":"1397/02/10 11:00","price":927},{"date":"1397/02/10 11:30","price":928},{"date":"1397/02/10 11:40","price":929},{"date":"1397/02/10 11:50","price":928},{"date":"1397/02/10 12:10","price":933},{"date":"1397/02/10 12:40","price":936},{"date":"1397/02/10 12:50","price":938},{"date":"1397/02/10 13:00","price":941},{"date":"1397/02/10 13:10","price":896},{"date":"1397/02/10 13:30","price":916},{"date":"1397/02/10 13:40","price":902},{"date":"1397/02/10 14:10","price":900},{"date":"1397/02/10 14:20","price":903},{"date":"1397/02/10 14:40","price":902},{"date":"1397/02/10 15:10","price":900},{"date":"1397/02/10 15:30","price":901},{"date":"1397/02/10 15:50","price":900},{"date":"1397/02/10 16:00","price":902},{"date":"1397/02/10 16:30","price":903},{"date":"1397/02/10 17:10","price":902},{"date":"1397/02/10 17:20","price":903},{"date":"1397/02/10 17:40","price":902},{"date":"1397/02/10 18:00","price":903},{"date":"1397/02/10 18:10","price":904},{"date":"1397/02/10 18:50","price":903},{"date":"1397/02/10 19:00","price":902},{"date":"1397/02/10 19:10","price":903},{"date":"1397/02/10 19:20","price":902},{"date":"1397/02/10 20:00","price":903},{"date":"1397/02/10 20:10","price":902}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398