کمترین: 
6864
بیشترین: 
7021
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6864
زمان: 
2/10 14:20
قیمت یورو امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 6864 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 10:10","price":6911},{"date":"1397/02/10 10:30","price":6910},{"date":"1397/02/10 10:40","price":6917},{"date":"1397/02/10 10:50","price":6920},{"date":"1397/02/10 11:00","price":6923},{"date":"1397/02/10 11:10","price":6928},{"date":"1397/02/10 11:20","price":6929},{"date":"1397/02/10 11:30","price":6930},{"date":"1397/02/10 11:40","price":6935},{"date":"1397/02/10 11:50","price":6934},{"date":"1397/02/10 12:00","price":6932},{"date":"1397/02/10 12:10","price":6959},{"date":"1397/02/10 12:20","price":6961},{"date":"1397/02/10 12:30","price":6963},{"date":"1397/02/10 12:40","price":6986},{"date":"1397/02/10 12:50","price":6985},{"date":"1397/02/10 13:00","price":7021},{"date":"1397/02/10 13:10","price":6865},{"date":"1397/02/10 14:20","price":6864}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398