کمترین: 
11169.9
بیشترین: 
11169.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11169.9
زمان: 
2/10 09:00
قیمت دینار بحرین امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 11169.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 09:00","price":11169.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398