کمترین: 
648.38
بیشترین: 
663.25
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
657.25
زمان: 
2/10 23:32
قیمت گازوئیل امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 657.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 05:00","price":654.5},{"date":"1397/02/10 05:32","price":654.38},{"date":"1397/02/10 06:00","price":654},{"date":"1397/02/10 06:32","price":653.5},{"date":"1397/02/10 07:00","price":653.25},{"date":"1397/02/10 07:32","price":653.38},{"date":"1397/02/10 08:00","price":652.88},{"date":"1397/02/10 08:32","price":652.5},{"date":"1397/02/10 09:00","price":652.38},{"date":"1397/02/10 09:32","price":652.13},{"date":"1397/02/10 10:00","price":652.38},{"date":"1397/02/10 10:32","price":652.88},{"date":"1397/02/10 11:00","price":651.88},{"date":"1397/02/10 11:32","price":651.63},{"date":"1397/02/10 12:00","price":649.63},{"date":"1397/02/10 12:32","price":648.38},{"date":"1397/02/10 13:00","price":649.38},{"date":"1397/02/10 13:32","price":650.13},{"date":"1397/02/10 14:08","price":651.13},{"date":"1397/02/10 14:32","price":650.63},{"date":"1397/02/10 15:08","price":649.63},{"date":"1397/02/10 15:32","price":648.75},{"date":"1397/02/10 16:08","price":649.38},{"date":"1397/02/10 16:32","price":650.38},{"date":"1397/02/10 17:00","price":650.25},{"date":"1397/02/10 17:32","price":651.38},{"date":"1397/02/10 18:00","price":649.38},{"date":"1397/02/10 18:32","price":653.63},{"date":"1397/02/10 19:00","price":656.38},{"date":"1397/02/10 19:32","price":655.13},{"date":"1397/02/10 20:00","price":657},{"date":"1397/02/10 20:32","price":654.63},{"date":"1397/02/10 21:00","price":657.13},{"date":"1397/02/10 21:32","price":659.38},{"date":"1397/02/10 22:00","price":663.25},{"date":"1397/02/10 22:32","price":661.13},{"date":"1397/02/10 23:00","price":659.5},{"date":"1397/02/10 23:32","price":657.25}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398