کمترین: 
72.95
بیشترین: 
75.35
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.53
زمان: 
2/10 23:32
قیمت نفت برنت امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 74.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 05:00","price":73.72},{"date":"1397/02/10 06:00","price":73.7},{"date":"1397/02/10 06:32","price":73.62},{"date":"1397/02/10 07:00","price":73.59},{"date":"1397/02/10 07:32","price":73.63},{"date":"1397/02/10 08:00","price":73.58},{"date":"1397/02/10 08:32","price":73.5},{"date":"1397/02/10 09:00","price":73.49},{"date":"1397/02/10 09:32","price":73.47},{"date":"1397/02/10 10:00","price":73.5},{"date":"1397/02/10 10:32","price":73.55},{"date":"1397/02/10 11:00","price":73.44},{"date":"1397/02/10 11:32","price":73.42},{"date":"1397/02/10 12:00","price":73.16},{"date":"1397/02/10 12:32","price":72.96},{"date":"1397/02/10 13:00","price":73.1},{"date":"1397/02/10 13:32","price":73.02},{"date":"1397/02/10 14:08","price":73.14},{"date":"1397/02/10 14:32","price":73.09},{"date":"1397/02/10 15:08","price":73.04},{"date":"1397/02/10 15:32","price":72.95},{"date":"1397/02/10 16:08","price":73.01},{"date":"1397/02/10 16:32","price":73.16},{"date":"1397/02/10 17:00","price":73.18},{"date":"1397/02/10 17:32","price":73.26},{"date":"1397/02/10 18:00","price":73.15},{"date":"1397/02/10 18:32","price":73.63},{"date":"1397/02/10 19:00","price":74.17},{"date":"1397/02/10 19:32","price":74.08},{"date":"1397/02/10 20:00","price":74.38},{"date":"1397/02/10 20:32","price":74.19},{"date":"1397/02/10 21:00","price":74.52},{"date":"1397/02/10 21:32","price":74.83},{"date":"1397/02/10 22:00","price":75.35},{"date":"1397/02/10 22:32","price":75.07},{"date":"1397/02/10 23:00","price":74.85},{"date":"1397/02/10 23:32","price":74.53}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398