کمترین: 
2.0985
بیشترین: 
2.1487
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.127
زمان: 
2/10 23:32
قیمت بنزین امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 2.127 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 03:00","price":2.123},{"date":"1397/02/10 03:32","price":2.1215},{"date":"1397/02/10 04:32","price":2.1205},{"date":"1397/02/10 06:00","price":2.1195},{"date":"1397/02/10 06:32","price":2.1175},{"date":"1397/02/10 07:00","price":2.1185},{"date":"1397/02/10 08:00","price":2.1175},{"date":"1397/02/10 08:32","price":2.1155},{"date":"1397/02/10 09:00","price":2.1145},{"date":"1397/02/10 10:32","price":2.115},{"date":"1397/02/10 11:00","price":2.1115},{"date":"1397/02/10 12:00","price":2.1035},{"date":"1397/02/10 12:32","price":2.1017},{"date":"1397/02/10 13:00","price":2.1035},{"date":"1397/02/10 13:32","price":2.1021},{"date":"1397/02/10 14:08","price":2.104},{"date":"1397/02/10 14:32","price":2.103},{"date":"1397/02/10 15:08","price":2.1005},{"date":"1397/02/10 15:32","price":2.0985},{"date":"1397/02/10 16:08","price":2.1},{"date":"1397/02/10 16:32","price":2.1035},{"date":"1397/02/10 17:32","price":2.106},{"date":"1397/02/10 18:00","price":2.0994},{"date":"1397/02/10 18:32","price":2.1095},{"date":"1397/02/10 19:00","price":2.1179},{"date":"1397/02/10 19:32","price":2.115},{"date":"1397/02/10 20:00","price":2.1235},{"date":"1397/02/10 20:32","price":2.1226},{"date":"1397/02/10 21:00","price":2.1319},{"date":"1397/02/10 21:32","price":2.1396},{"date":"1397/02/10 22:00","price":2.1487},{"date":"1397/02/10 22:32","price":2.1395},{"date":"1397/02/10 23:00","price":2.1357},{"date":"1397/02/10 23:32","price":2.127}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398