کمترین: 
2.1086
بیشترین: 
2.1719
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1488
زمان: 
2/10 23:32
قیمت نفت کوره امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 2.1488 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 03:00","price":2.1344},{"date":"1397/02/10 03:32","price":2.1333},{"date":"1397/02/10 04:00","price":2.1324},{"date":"1397/02/10 04:32","price":2.132},{"date":"1397/02/10 05:00","price":2.1321},{"date":"1397/02/10 05:32","price":2.1315},{"date":"1397/02/10 06:00","price":2.1317},{"date":"1397/02/10 06:32","price":2.1293},{"date":"1397/02/10 07:00","price":2.1296},{"date":"1397/02/10 07:32","price":2.129},{"date":"1397/02/10 08:00","price":2.1282},{"date":"1397/02/10 08:32","price":2.1267},{"date":"1397/02/10 09:00","price":2.1258},{"date":"1397/02/10 09:32","price":2.125},{"date":"1397/02/10 10:00","price":2.1251},{"date":"1397/02/10 10:32","price":2.1264},{"date":"1397/02/10 11:00","price":2.1235},{"date":"1397/02/10 11:32","price":2.1229},{"date":"1397/02/10 12:00","price":2.1177},{"date":"1397/02/10 12:32","price":2.1086},{"date":"1397/02/10 13:00","price":2.1145},{"date":"1397/02/10 13:32","price":2.1166},{"date":"1397/02/10 14:08","price":2.123},{"date":"1397/02/10 14:32","price":2.1166},{"date":"1397/02/10 15:08","price":2.1154},{"date":"1397/02/10 15:32","price":2.1159},{"date":"1397/02/10 16:08","price":2.1162},{"date":"1397/02/10 16:32","price":2.1204},{"date":"1397/02/10 17:00","price":2.1215},{"date":"1397/02/10 17:32","price":2.1214},{"date":"1397/02/10 18:00","price":2.1157},{"date":"1397/02/10 18:32","price":2.1266},{"date":"1397/02/10 19:00","price":2.134},{"date":"1397/02/10 19:32","price":2.1364},{"date":"1397/02/10 20:00","price":2.1387},{"date":"1397/02/10 20:32","price":2.1354},{"date":"1397/02/10 21:00","price":2.1444},{"date":"1397/02/10 21:32","price":2.1555},{"date":"1397/02/10 22:00","price":2.1719},{"date":"1397/02/10 22:32","price":2.1601},{"date":"1397/02/10 23:00","price":2.1483},{"date":"1397/02/10 23:32","price":2.1488}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398