کمترین: 
67.28
بیشترین: 
69.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.42
زمان: 
2/10 23:32
قیمت نفت سبک امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 68.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 03:00","price":68.09},{"date":"1397/02/10 03:32","price":68.04},{"date":"1397/02/10 04:00","price":68.03},{"date":"1397/02/10 04:32","price":67.97},{"date":"1397/02/10 05:00","price":68.02},{"date":"1397/02/10 05:32","price":68},{"date":"1397/02/10 06:00","price":67.97},{"date":"1397/02/10 06:32","price":67.92},{"date":"1397/02/10 08:00","price":67.89},{"date":"1397/02/10 08:32","price":67.86},{"date":"1397/02/10 09:00","price":67.88},{"date":"1397/02/10 10:32","price":67.91},{"date":"1397/02/10 11:00","price":67.83},{"date":"1397/02/10 12:00","price":67.47},{"date":"1397/02/10 12:32","price":67.36},{"date":"1397/02/10 13:00","price":67.47},{"date":"1397/02/10 13:32","price":67.39},{"date":"1397/02/10 14:08","price":67.48},{"date":"1397/02/10 14:32","price":67.44},{"date":"1397/02/10 15:08","price":67.39},{"date":"1397/02/10 15:32","price":67.31},{"date":"1397/02/10 16:08","price":67.28},{"date":"1397/02/10 16:32","price":67.38},{"date":"1397/02/10 17:00","price":67.45},{"date":"1397/02/10 17:32","price":67.48},{"date":"1397/02/10 18:00","price":67.33},{"date":"1397/02/10 18:32","price":67.66},{"date":"1397/02/10 19:00","price":68.25},{"date":"1397/02/10 19:32","price":68.14},{"date":"1397/02/10 20:00","price":68.36},{"date":"1397/02/10 20:32","price":68.11},{"date":"1397/02/10 21:00","price":68.34},{"date":"1397/02/10 21:32","price":68.58},{"date":"1397/02/10 22:00","price":69.14},{"date":"1397/02/10 22:32","price":68.91},{"date":"1397/02/10 23:00","price":68.75},{"date":"1397/02/10 23:32","price":68.42}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399