کمترین: 
676.61
بیشترین: 
688.33
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
681.9
زمان: 
2/10 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 681.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 00:30","price":678.05},{"date":"1397/02/10 01:00","price":680.74},{"date":"1397/02/10 01:30","price":679},{"date":"1397/02/10 02:00","price":681.13},{"date":"1397/02/10 02:30","price":681.2},{"date":"1397/02/10 03:00","price":684},{"date":"1397/02/10 03:30","price":684.14},{"date":"1397/02/10 04:00","price":685.61},{"date":"1397/02/10 04:30","price":684.55},{"date":"1397/02/10 05:00","price":686},{"date":"1397/02/10 06:00","price":684.82},{"date":"1397/02/10 06:30","price":684.73},{"date":"1397/02/10 07:00","price":684.85},{"date":"1397/02/10 07:30","price":684},{"date":"1397/02/10 08:00","price":682.21},{"date":"1397/02/10 08:30","price":676.61},{"date":"1397/02/10 09:00","price":677.64},{"date":"1397/02/10 09:30","price":681.41},{"date":"1397/02/10 10:00","price":684},{"date":"1397/02/10 10:30","price":683.53},{"date":"1397/02/10 11:00","price":680},{"date":"1397/02/10 11:30","price":681.07},{"date":"1397/02/10 12:00","price":677.13},{"date":"1397/02/10 12:30","price":678.18},{"date":"1397/02/10 13:00","price":677.45},{"date":"1397/02/10 13:30","price":681.88},{"date":"1397/02/10 15:00","price":685},{"date":"1397/02/10 16:00","price":688.33},{"date":"1397/02/10 16:30","price":685.22},{"date":"1397/02/10 17:00","price":687.5},{"date":"1397/02/10 17:30","price":685.21},{"date":"1397/02/10 18:00","price":686.43},{"date":"1397/02/10 18:30","price":686.59},{"date":"1397/02/10 19:00","price":683},{"date":"1397/02/10 19:30","price":681.61},{"date":"1397/02/10 20:00","price":681.5},{"date":"1397/02/10 21:00","price":684.48},{"date":"1397/02/10 21:30","price":681.96},{"date":"1397/02/10 22:00","price":682},{"date":"1397/02/10 22:30","price":681.51},{"date":"1397/02/10 23:00","price":680.58},{"date":"1397/02/10 23:30","price":681.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398