کمترین: 
9120.2
بیشترین: 
9431.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9349.9
زمان: 
2/10 23:30
قیمت بیت کوین امروز 10 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 اردیبهشت 1397 , 9349.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/10 00:00","price":9337},{"date":"1397/02/10 00:30","price":9326.9},{"date":"1397/02/10 01:00","price":9311.2},{"date":"1397/02/10 01:30","price":9309.8},{"date":"1397/02/10 02:00","price":9330},{"date":"1397/02/10 03:00","price":9370},{"date":"1397/02/10 03:30","price":9392.7},{"date":"1397/02/10 04:30","price":9409.9},{"date":"1397/02/10 05:00","price":9380.1},{"date":"1397/02/10 06:00","price":9417.2},{"date":"1397/02/10 06:30","price":9383.2},{"date":"1397/02/10 07:00","price":9413.2},{"date":"1397/02/10 07:30","price":9431.9},{"date":"1397/02/10 08:00","price":9400.1},{"date":"1397/02/10 08:30","price":9310.2},{"date":"1397/02/10 09:00","price":9312.4},{"date":"1397/02/10 09:30","price":9283.6},{"date":"1397/02/10 10:00","price":9312.9},{"date":"1397/02/10 10:30","price":9325.4},{"date":"1397/02/10 11:00","price":9309.1},{"date":"1397/02/10 11:30","price":9290.6},{"date":"1397/02/10 12:00","price":9204.3},{"date":"1397/02/10 12:30","price":9201.1},{"date":"1397/02/10 13:00","price":9120.2},{"date":"1397/02/10 13:30","price":9173.7},{"date":"1397/02/10 15:00","price":9219.1},{"date":"1397/02/10 15:30","price":9187.7},{"date":"1397/02/10 16:00","price":9255},{"date":"1397/02/10 16:30","price":9256.6},{"date":"1397/02/10 17:00","price":9271},{"date":"1397/02/10 17:30","price":9294.6},{"date":"1397/02/10 18:00","price":9296},{"date":"1397/02/10 18:30","price":9283},{"date":"1397/02/10 19:00","price":9281.1},{"date":"1397/02/10 19:30","price":9286.1},{"date":"1397/02/10 20:00","price":9275},{"date":"1397/02/10 20:30","price":9295.6},{"date":"1397/02/10 21:00","price":9309.6},{"date":"1397/02/10 21:30","price":9278.8},{"date":"1397/02/10 22:00","price":9304},{"date":"1397/02/10 22:30","price":9334.9},{"date":"1397/02/10 23:00","price":9332},{"date":"1397/02/10 23:30","price":9349.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398