کمترین: 
2.1343
بیشترین: 
2.1343
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1343
زمان: 
2/9 15:32
قیمت نفت کوره امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 2.1343 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 15:32","price":2.1343}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398