کمترین: 
790400
بیشترین: 
804000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
801900
زمان: 
2/9 23:55
قیمت طلای متفرقه امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 801900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 12:50","price":790400},{"date":"1397/02/09 13:05","price":790800},{"date":"1397/02/09 13:25","price":792700},{"date":"1397/02/09 13:35","price":793000},{"date":"1397/02/09 13:50","price":794000},{"date":"1397/02/09 14:05","price":794300},{"date":"1397/02/09 14:25","price":795300},{"date":"1397/02/09 14:55","price":797700},{"date":"1397/02/09 15:05","price":798300},{"date":"1397/02/09 15:35","price":797200},{"date":"1397/02/09 16:35","price":798800},{"date":"1397/02/09 18:05","price":800900},{"date":"1397/02/09 18:20","price":803000},{"date":"1397/02/09 18:35","price":804000},{"date":"1397/02/09 18:50","price":801900},{"date":"1397/02/09 19:20","price":801400},{"date":"1397/02/09 19:35","price":801900},{"date":"1397/02/09 19:50","price":802500},{"date":"1397/02/09 20:05","price":803000},{"date":"1397/02/09 20:20","price":802500},{"date":"1397/02/09 20:55","price":803000},{"date":"1397/02/09 21:20","price":800100},{"date":"1397/02/09 21:35","price":799300},{"date":"1397/02/09 22:10","price":798300},{"date":"1397/02/09 22:25","price":799300},{"date":"1397/02/09 22:40","price":798800},{"date":"1397/02/09 23:10","price":800100},{"date":"1397/02/09 23:20","price":800700},{"date":"1397/02/09 23:50","price":800900},{"date":"1397/02/09 23:55","price":801900}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398