کمترین: 
754000
بیشترین: 
767000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
765000
زمان: 
2/9 23:55
قیمت آبشده جهانی امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 765000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 12:50","price":754000},{"date":"1397/02/09 13:05","price":754400},{"date":"1397/02/09 13:25","price":756200},{"date":"1397/02/09 13:35","price":756500},{"date":"1397/02/09 13:50","price":757400},{"date":"1397/02/09 14:05","price":757700},{"date":"1397/02/09 14:25","price":758700},{"date":"1397/02/09 14:55","price":761000},{"date":"1397/02/09 15:05","price":761500},{"date":"1397/02/09 15:35","price":760500},{"date":"1397/02/09 16:35","price":762000},{"date":"1397/02/09 18:05","price":764000},{"date":"1397/02/09 18:20","price":766000},{"date":"1397/02/09 18:35","price":767000},{"date":"1397/02/09 18:50","price":765000},{"date":"1397/02/09 19:20","price":764500},{"date":"1397/02/09 19:35","price":765000},{"date":"1397/02/09 19:50","price":765500},{"date":"1397/02/09 20:05","price":766000},{"date":"1397/02/09 20:20","price":765500},{"date":"1397/02/09 20:55","price":766000},{"date":"1397/02/09 21:20","price":763300},{"date":"1397/02/09 21:35","price":762500},{"date":"1397/02/09 22:10","price":761500},{"date":"1397/02/09 22:25","price":762500},{"date":"1397/02/09 22:40","price":762000},{"date":"1397/02/09 23:10","price":763300},{"date":"1397/02/09 23:20","price":763800},{"date":"1397/02/09 23:50","price":764500},{"date":"1397/02/09 23:55","price":765000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398