کمترین: 
1519
بیشترین: 
1562
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1562
زمان: 
2/9 18:10
قیمت ریال عربستان امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 1562 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":1526},{"date":"1397/02/09 12:20","price":1519},{"date":"1397/02/09 13:10","price":1528},{"date":"1397/02/09 13:30","price":1531},{"date":"1397/02/09 13:40","price":1532},{"date":"1397/02/09 13:50","price":1535},{"date":"1397/02/09 14:20","price":1538},{"date":"1397/02/09 14:40","price":1540},{"date":"1397/02/09 15:00","price":1541},{"date":"1397/02/09 15:40","price":1544},{"date":"1397/02/09 16:40","price":1545},{"date":"1397/02/09 16:50","price":1557},{"date":"1397/02/09 17:10","price":1558},{"date":"1397/02/09 17:40","price":1560},{"date":"1397/02/09 18:10","price":1562}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398