کمترین: 
792700
بیشترین: 
814800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
814800
زمان: 
2/9 18:05
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 814800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:50","price":795800},{"date":"1397/02/09 12:20","price":792700},{"date":"1397/02/09 13:05","price":797200},{"date":"1397/02/09 13:25","price":798500},{"date":"1397/02/09 13:35","price":799400},{"date":"1397/02/09 13:50","price":800700},{"date":"1397/02/09 14:25","price":802500},{"date":"1397/02/09 14:35","price":803300},{"date":"1397/02/09 14:55","price":803800},{"date":"1397/02/09 15:35","price":805500},{"date":"1397/02/09 16:35","price":806000},{"date":"1397/02/09 16:50","price":812200},{"date":"1397/02/09 17:05","price":812600},{"date":"1397/02/09 17:35","price":813500},{"date":"1397/02/09 18:05","price":814800}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398