کمترین: 
7788
بیشترین: 
7931
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7907
زمان: 
2/9 18:10
قیمت پوند امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 7907 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:40","price":7810},{"date":"1397/02/09 11:50","price":7824},{"date":"1397/02/09 12:10","price":7819},{"date":"1397/02/09 12:20","price":7788},{"date":"1397/02/09 12:40","price":7848},{"date":"1397/02/09 13:10","price":7892},{"date":"1397/02/09 13:30","price":7906},{"date":"1397/02/09 13:40","price":7854},{"date":"1397/02/09 14:10","price":7868},{"date":"1397/02/09 14:20","price":7884},{"date":"1397/02/09 14:40","price":7894},{"date":"1397/02/09 15:00","price":7898},{"date":"1397/02/09 15:40","price":7915},{"date":"1397/02/09 16:20","price":7865},{"date":"1397/02/09 16:40","price":7870},{"date":"1397/02/09 16:50","price":7931},{"date":"1397/02/09 17:10","price":7885},{"date":"1397/02/09 17:40","price":7894},{"date":"1397/02/09 18:10","price":7907}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398