کمترین: 
6836
بیشترین: 
6908
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6901
زمان: 
2/9 18:10
قیمت یورو امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 6901 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 11:40","price":6858},{"date":"1397/02/09 12:20","price":6908},{"date":"1397/02/09 12:40","price":6848},{"date":"1397/02/09 13:10","price":6887},{"date":"1397/02/09 13:30","price":6899},{"date":"1397/02/09 13:40","price":6836},{"date":"1397/02/09 14:10","price":6848},{"date":"1397/02/09 14:20","price":6863},{"date":"1397/02/09 14:40","price":6872},{"date":"1397/02/09 15:00","price":6875},{"date":"1397/02/09 15:40","price":6890},{"date":"1397/02/09 16:20","price":6880},{"date":"1397/02/09 16:40","price":6895},{"date":"1397/02/09 16:50","price":6880},{"date":"1397/02/09 17:10","price":6882},{"date":"1397/02/09 17:40","price":6890},{"date":"1397/02/09 18:10","price":6901}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398