کمترین: 
173611
بیشترین: 
176843
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
175688
زمان: 
2/9 22:40
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 175688 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 10:10","price":173611},{"date":"1397/02/09 12:50","price":173841},{"date":"1397/02/09 13:05","price":173934},{"date":"1397/02/09 13:25","price":174349},{"date":"1397/02/09 13:35","price":174419},{"date":"1397/02/09 13:50","price":174626},{"date":"1397/02/09 14:05","price":174696},{"date":"1397/02/09 14:25","price":174927},{"date":"1397/02/09 14:55","price":175458},{"date":"1397/02/09 15:05","price":175573},{"date":"1397/02/09 15:35","price":175342},{"date":"1397/02/09 16:35","price":175688},{"date":"1397/02/09 18:05","price":176150},{"date":"1397/02/09 18:20","price":176612},{"date":"1397/02/09 18:35","price":176843},{"date":"1397/02/09 18:50","price":176381},{"date":"1397/02/09 19:20","price":176266},{"date":"1397/02/09 19:35","price":176381},{"date":"1397/02/09 19:50","price":176496},{"date":"1397/02/09 20:05","price":176612},{"date":"1397/02/09 20:20","price":176496},{"date":"1397/02/09 20:55","price":176612},{"date":"1397/02/09 21:20","price":175989},{"date":"1397/02/09 21:35","price":175804},{"date":"1397/02/09 22:10","price":175573},{"date":"1397/02/09 22:25","price":175804},{"date":"1397/02/09 22:40","price":175688}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398