کمترین: 
752000
بیشترین: 
766000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
761000
زمان: 
2/9 22:40
قیمت مثقال طلا امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 761000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 10:10","price":752000},{"date":"1397/02/09 12:50","price":753000},{"date":"1397/02/09 13:05","price":753400},{"date":"1397/02/09 13:25","price":755200},{"date":"1397/02/09 13:35","price":755500},{"date":"1397/02/09 13:50","price":756400},{"date":"1397/02/09 14:05","price":756700},{"date":"1397/02/09 14:25","price":757700},{"date":"1397/02/09 14:55","price":760000},{"date":"1397/02/09 15:05","price":760500},{"date":"1397/02/09 15:35","price":759500},{"date":"1397/02/09 16:35","price":761000},{"date":"1397/02/09 18:05","price":763000},{"date":"1397/02/09 18:20","price":765000},{"date":"1397/02/09 18:35","price":766000},{"date":"1397/02/09 18:50","price":764000},{"date":"1397/02/09 19:20","price":763500},{"date":"1397/02/09 19:35","price":764000},{"date":"1397/02/09 19:50","price":764500},{"date":"1397/02/09 20:05","price":765000},{"date":"1397/02/09 20:20","price":764500},{"date":"1397/02/09 20:55","price":765000},{"date":"1397/02/09 21:20","price":762300},{"date":"1397/02/09 21:35","price":761500},{"date":"1397/02/09 22:10","price":760500},{"date":"1397/02/09 22:25","price":761500},{"date":"1397/02/09 22:40","price":761000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398