کمترین: 
669.85
بیشترین: 
687.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
677.61
زمان: 
2/9 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 677.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 00:00","price":674.15},{"date":"1397/02/09 00:30","price":677.52},{"date":"1397/02/09 01:00","price":678},{"date":"1397/02/09 01:30","price":675.05},{"date":"1397/02/09 02:00","price":675.27},{"date":"1397/02/09 02:30","price":672},{"date":"1397/02/09 03:00","price":677.45},{"date":"1397/02/09 03:30","price":678.16},{"date":"1397/02/09 06:00","price":679.56},{"date":"1397/02/09 06:30","price":685},{"date":"1397/02/09 07:00","price":687},{"date":"1397/02/09 07:30","price":683.15},{"date":"1397/02/09 08:00","price":684.24},{"date":"1397/02/09 08:30","price":686.05},{"date":"1397/02/09 09:00","price":687.09},{"date":"1397/02/09 09:30","price":684.35},{"date":"1397/02/09 10:00","price":686},{"date":"1397/02/09 10:30","price":683.6},{"date":"1397/02/09 11:00","price":685.24},{"date":"1397/02/09 11:30","price":685.27},{"date":"1397/02/09 12:00","price":687},{"date":"1397/02/09 12:30","price":686},{"date":"1397/02/09 13:00","price":682.61},{"date":"1397/02/09 13:30","price":680},{"date":"1397/02/09 15:00","price":678},{"date":"1397/02/09 15:30","price":674},{"date":"1397/02/09 16:00","price":669.85},{"date":"1397/02/09 17:00","price":677},{"date":"1397/02/09 17:30","price":673.95},{"date":"1397/02/09 18:00","price":677.05},{"date":"1397/02/09 21:00","price":678.78},{"date":"1397/02/09 21:30","price":677.4},{"date":"1397/02/09 22:00","price":677.47},{"date":"1397/02/09 22:30","price":677.04},{"date":"1397/02/09 23:00","price":675},{"date":"1397/02/09 23:30","price":677.61}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399