کمترین: 
9187
بیشترین: 
9502.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9316.8
زمان: 
2/9 23:30
قیمت بیت کوین امروز 9 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 9 اردیبهشت 1397 , 9316.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/09 00:00","price":9369.6},{"date":"1397/02/09 00:30","price":9393.3},{"date":"1397/02/09 01:00","price":9379},{"date":"1397/02/09 01:30","price":9403.2},{"date":"1397/02/09 02:00","price":9322.1},{"date":"1397/02/09 02:30","price":9255.4},{"date":"1397/02/09 03:00","price":9339.1},{"date":"1397/02/09 03:30","price":9333.4},{"date":"1397/02/09 06:00","price":9425},{"date":"1397/02/09 06:30","price":9442.2},{"date":"1397/02/09 07:00","price":9490.5},{"date":"1397/02/09 07:30","price":9485.3},{"date":"1397/02/09 08:00","price":9502.4},{"date":"1397/02/09 08:30","price":9460.1},{"date":"1397/02/09 09:00","price":9500},{"date":"1397/02/09 09:30","price":9464.8},{"date":"1397/02/09 10:00","price":9460.7},{"date":"1397/02/09 10:30","price":9421.6},{"date":"1397/02/09 11:00","price":9455},{"date":"1397/02/09 11:30","price":9472.8},{"date":"1397/02/09 12:00","price":9478.8},{"date":"1397/02/09 12:30","price":9454.1},{"date":"1397/02/09 13:00","price":9429.1},{"date":"1397/02/09 13:30","price":9367.4},{"date":"1397/02/09 14:00","price":9299},{"date":"1397/02/09 14:30","price":9296},{"date":"1397/02/09 15:00","price":9285},{"date":"1397/02/09 15:30","price":9187},{"date":"1397/02/09 16:00","price":9223.7},{"date":"1397/02/09 16:30","price":9250.4},{"date":"1397/02/09 17:00","price":9254.8},{"date":"1397/02/09 17:30","price":9228.2},{"date":"1397/02/09 18:00","price":9261},{"date":"1397/02/09 21:00","price":9325.7},{"date":"1397/02/09 21:30","price":9301.1},{"date":"1397/02/09 22:00","price":9278.9},{"date":"1397/02/09 22:30","price":9314.4},{"date":"1397/02/09 23:00","price":9295},{"date":"1397/02/09 23:30","price":9316.8}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398