کمترین: 
781700
بیشترین: 
794900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
794900
زمان: 
2/8 17:05
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 794900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 11:05","price":781700},{"date":"1397/02/08 12:05","price":783000},{"date":"1397/02/08 12:20","price":786100},{"date":"1397/02/08 12:50","price":787400},{"date":"1397/02/08 13:05","price":790500},{"date":"1397/02/08 14:10","price":789200},{"date":"1397/02/08 14:20","price":790100},{"date":"1397/02/08 14:35","price":789200},{"date":"1397/02/08 15:20","price":789600},{"date":"1397/02/08 15:35","price":790500},{"date":"1397/02/08 16:05","price":791400},{"date":"1397/02/08 16:20","price":792700},{"date":"1397/02/08 16:35","price":794100},{"date":"1397/02/08 17:05","price":794900}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398