کمترین: 
1431
بیشترین: 
1458
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1458
زمان: 
2/8 17:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 1458 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:10","price":1431},{"date":"1397/02/08 11:10","price":1433},{"date":"1397/02/08 12:10","price":1436},{"date":"1397/02/08 12:20","price":1441},{"date":"1397/02/08 12:50","price":1444},{"date":"1397/02/08 13:10","price":1446},{"date":"1397/02/08 13:30","price":1450},{"date":"1397/02/08 14:10","price":1447},{"date":"1397/02/08 14:20","price":1449},{"date":"1397/02/08 14:40","price":1447},{"date":"1397/02/08 15:20","price":1448},{"date":"1397/02/08 15:40","price":1450},{"date":"1397/02/08 16:10","price":1451},{"date":"1397/02/08 16:20","price":1453},{"date":"1397/02/08 16:40","price":1456},{"date":"1397/02/08 17:10","price":1458}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398