کمترین: 
4237
بیشترین: 
4316
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4316
زمان: 
2/8 17:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 4316 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:10","price":4237},{"date":"1397/02/08 11:10","price":4244},{"date":"1397/02/08 12:10","price":4252},{"date":"1397/02/08 12:20","price":4268},{"date":"1397/02/08 13:10","price":4280},{"date":"1397/02/08 13:30","price":4292},{"date":"1397/02/08 14:10","price":4285},{"date":"1397/02/08 14:20","price":4289},{"date":"1397/02/08 14:40","price":4285},{"date":"1397/02/08 15:20","price":4287},{"date":"1397/02/08 15:40","price":4292},{"date":"1397/02/08 16:10","price":4297},{"date":"1397/02/08 16:20","price":4304},{"date":"1397/02/08 16:40","price":4311},{"date":"1397/02/08 17:10","price":4316}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398