کمترین: 
18703
بیشترین: 
19050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19050
زمان: 
2/8 17:10
قیمت دینار کویت امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 19050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:10","price":18703},{"date":"1397/02/08 11:10","price":18733},{"date":"1397/02/08 12:10","price":18767},{"date":"1397/02/08 12:20","price":18840},{"date":"1397/02/08 12:50","price":18870},{"date":"1397/02/08 13:10","price":18893},{"date":"1397/02/08 13:30","price":18947},{"date":"1397/02/08 14:10","price":18913},{"date":"1397/02/08 14:20","price":18934},{"date":"1397/02/08 14:40","price":18913},{"date":"1397/02/08 15:20","price":18923},{"date":"1397/02/08 15:40","price":18947},{"date":"1397/02/08 16:10","price":18967},{"date":"1397/02/08 16:20","price":18997},{"date":"1397/02/08 16:40","price":19030},{"date":"1397/02/08 17:10","price":19050}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398