کمترین: 
648
بیشترین: 
660
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
660
زمان: 
2/8 17:10
قیمت کرون سوئد امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 660 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:10","price":648},{"date":"1397/02/08 11:10","price":649},{"date":"1397/02/08 12:10","price":650},{"date":"1397/02/08 12:20","price":652},{"date":"1397/02/08 12:50","price":653},{"date":"1397/02/08 13:10","price":654},{"date":"1397/02/08 13:30","price":656},{"date":"1397/02/08 14:10","price":655},{"date":"1397/02/08 14:20","price":656},{"date":"1397/02/08 14:40","price":655},{"date":"1397/02/08 15:40","price":656},{"date":"1397/02/08 16:10","price":657},{"date":"1397/02/08 16:20","price":658},{"date":"1397/02/08 16:40","price":659},{"date":"1397/02/08 17:10","price":660}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398