کمترین: 
5677
بیشترین: 
5782
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5782
زمان: 
2/8 17:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 5782 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:10","price":5677},{"date":"1397/02/08 11:10","price":5686},{"date":"1397/02/08 12:10","price":5696},{"date":"1397/02/08 12:20","price":5718},{"date":"1397/02/08 13:10","price":5734},{"date":"1397/02/08 13:30","price":5751},{"date":"1397/02/08 14:10","price":5740},{"date":"1397/02/08 14:20","price":5746},{"date":"1397/02/08 14:40","price":5740},{"date":"1397/02/08 15:20","price":5743},{"date":"1397/02/08 15:40","price":5751},{"date":"1397/02/08 16:10","price":5757},{"date":"1397/02/08 16:20","price":5766},{"date":"1397/02/08 16:40","price":5776},{"date":"1397/02/08 17:10","price":5782}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398