کمترین: 
1511
بیشترین: 
1540
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1540
زمان: 
2/8 17:10
قیمت درهم امارات امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 1540 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:10","price":1511},{"date":"1397/02/08 11:10","price":1514},{"date":"1397/02/08 11:50","price":1511},{"date":"1397/02/08 12:10","price":1516},{"date":"1397/02/08 12:20","price":1522},{"date":"1397/02/08 12:50","price":1525},{"date":"1397/02/08 13:10","price":1527},{"date":"1397/02/08 13:30","price":1531},{"date":"1397/02/08 14:10","price":1528},{"date":"1397/02/08 14:20","price":1530},{"date":"1397/02/08 14:40","price":1528},{"date":"1397/02/08 15:20","price":1529},{"date":"1397/02/08 15:40","price":1531},{"date":"1397/02/08 16:10","price":1533},{"date":"1397/02/08 16:20","price":1535},{"date":"1397/02/08 16:40","price":1538},{"date":"1397/02/08 17:10","price":1540}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398