کمترین: 
7697
بیشترین: 
7890
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7890
زمان: 
2/8 17:10
قیمت پوند امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت پونددر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 7890 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:10","price":7697},{"date":"1397/02/08 11:10","price":7709},{"date":"1397/02/08 11:50","price":7739},{"date":"1397/02/08 12:10","price":7753},{"date":"1397/02/08 12:20","price":7783},{"date":"1397/02/08 13:10","price":7825},{"date":"1397/02/08 13:30","price":7847},{"date":"1397/02/08 14:10","price":7833},{"date":"1397/02/08 14:20","price":7842},{"date":"1397/02/08 14:40","price":7833},{"date":"1397/02/08 15:20","price":7837},{"date":"1397/02/08 15:40","price":7847},{"date":"1397/02/08 16:10","price":7855},{"date":"1397/02/08 16:20","price":7868},{"date":"1397/02/08 16:40","price":7882},{"date":"1397/02/08 17:10","price":7890}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398