کمترین: 
230093
بیشترین: 
231479
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
231325
زمان: 
2/8 22:20
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 231325 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:05","price":230617},{"date":"1397/02/08 11:50","price":231017},{"date":"1397/02/08 12:05","price":230863},{"date":"1397/02/08 12:20","price":231017},{"date":"1397/02/08 12:35","price":230555},{"date":"1397/02/08 12:50","price":230863},{"date":"1397/02/08 13:05","price":230709},{"date":"1397/02/08 13:25","price":230401},{"date":"1397/02/08 13:35","price":230247},{"date":"1397/02/08 13:55","price":230186},{"date":"1397/02/08 14:10","price":230093},{"date":"1397/02/08 14:50","price":230186},{"date":"1397/02/08 15:20","price":230555},{"date":"1397/02/08 15:35","price":230463},{"date":"1397/02/08 15:45","price":230401},{"date":"1397/02/08 16:20","price":230555},{"date":"1397/02/08 16:35","price":230771},{"date":"1397/02/08 16:50","price":230617},{"date":"1397/02/08 17:05","price":230555},{"date":"1397/02/08 17:20","price":230709},{"date":"1397/02/08 17:35","price":230617},{"date":"1397/02/08 18:05","price":230648},{"date":"1397/02/08 18:20","price":230586},{"date":"1397/02/08 18:50","price":230709},{"date":"1397/02/08 19:20","price":230863},{"date":"1397/02/08 19:35","price":231017},{"date":"1397/02/08 21:05","price":231325},{"date":"1397/02/08 21:50","price":231479},{"date":"1397/02/08 22:20","price":231325}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398