کمترین: 
172572
بیشترین: 
173611
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
173495
زمان: 
2/8 22:20
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 173495 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 10:05","price":172964},{"date":"1397/02/08 11:50","price":173264},{"date":"1397/02/08 12:05","price":173149},{"date":"1397/02/08 12:20","price":173264},{"date":"1397/02/08 12:35","price":172918},{"date":"1397/02/08 12:50","price":173149},{"date":"1397/02/08 13:05","price":173033},{"date":"1397/02/08 13:25","price":172803},{"date":"1397/02/08 13:35","price":172687},{"date":"1397/02/08 13:55","price":172641},{"date":"1397/02/08 14:10","price":172572},{"date":"1397/02/08 14:50","price":172641},{"date":"1397/02/08 15:20","price":172918},{"date":"1397/02/08 15:35","price":172849},{"date":"1397/02/08 15:45","price":172803},{"date":"1397/02/08 16:20","price":172918},{"date":"1397/02/08 16:35","price":173080},{"date":"1397/02/08 16:50","price":172964},{"date":"1397/02/08 17:05","price":172918},{"date":"1397/02/08 17:20","price":173033},{"date":"1397/02/08 17:35","price":172964},{"date":"1397/02/08 18:05","price":172987},{"date":"1397/02/08 18:20","price":172941},{"date":"1397/02/08 18:50","price":173033},{"date":"1397/02/08 19:20","price":173149},{"date":"1397/02/08 19:35","price":173264},{"date":"1397/02/08 21:05","price":173495},{"date":"1397/02/08 21:50","price":173611},{"date":"1397/02/08 22:20","price":173495}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398