کمترین: 
11170.4
بیشترین: 
11170.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.4
زمان: 
2/8 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 11170.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 09:20","price":11170.4}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398