کمترین: 
784600
بیشترین: 
789300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
789300
زمان: 
2/8 22:50
قیمت طلای متفرقه امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت طلای متفرقهدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 789300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 00:20","price":786400},{"date":"1397/02/08 11:50","price":787800},{"date":"1397/02/08 12:05","price":787200},{"date":"1397/02/08 12:20","price":787800},{"date":"1397/02/08 12:35","price":786200},{"date":"1397/02/08 12:50","price":787200},{"date":"1397/02/08 13:05","price":786700},{"date":"1397/02/08 13:25","price":785700},{"date":"1397/02/08 13:35","price":785100},{"date":"1397/02/08 13:55","price":784900},{"date":"1397/02/08 14:10","price":784600},{"date":"1397/02/08 14:50","price":784900},{"date":"1397/02/08 15:20","price":786200},{"date":"1397/02/08 15:35","price":785900},{"date":"1397/02/08 15:45","price":785700},{"date":"1397/02/08 16:20","price":786200},{"date":"1397/02/08 16:35","price":786900},{"date":"1397/02/08 16:50","price":786400},{"date":"1397/02/08 17:05","price":786200},{"date":"1397/02/08 17:20","price":786700},{"date":"1397/02/08 17:35","price":786400},{"date":"1397/02/08 18:05","price":786500},{"date":"1397/02/08 18:20","price":786300},{"date":"1397/02/08 18:50","price":786700},{"date":"1397/02/08 19:20","price":787200},{"date":"1397/02/08 19:35","price":787800},{"date":"1397/02/08 21:05","price":788800},{"date":"1397/02/08 21:50","price":789300},{"date":"1397/02/08 22:20","price":788800},{"date":"1397/02/08 22:50","price":789300}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398