کمترین: 
748500
بیشترین: 
753000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
753000
زمان: 
2/8 22:50
قیمت آبشده جهانی امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 753000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 00:20","price":750200},{"date":"1397/02/08 11:50","price":751500},{"date":"1397/02/08 12:05","price":751000},{"date":"1397/02/08 12:20","price":751500},{"date":"1397/02/08 12:35","price":750000},{"date":"1397/02/08 12:50","price":751000},{"date":"1397/02/08 13:05","price":750500},{"date":"1397/02/08 13:25","price":749500},{"date":"1397/02/08 13:35","price":749000},{"date":"1397/02/08 13:55","price":748800},{"date":"1397/02/08 14:10","price":748500},{"date":"1397/02/08 14:50","price":748800},{"date":"1397/02/08 15:20","price":750000},{"date":"1397/02/08 15:35","price":749700},{"date":"1397/02/08 15:45","price":749500},{"date":"1397/02/08 16:20","price":750000},{"date":"1397/02/08 16:35","price":750700},{"date":"1397/02/08 16:50","price":750200},{"date":"1397/02/08 17:05","price":750000},{"date":"1397/02/08 17:20","price":750500},{"date":"1397/02/08 17:35","price":750200},{"date":"1397/02/08 18:05","price":750300},{"date":"1397/02/08 18:20","price":750100},{"date":"1397/02/08 18:50","price":750500},{"date":"1397/02/08 19:20","price":751000},{"date":"1397/02/08 19:35","price":751500},{"date":"1397/02/08 21:05","price":752500},{"date":"1397/02/08 21:50","price":753000},{"date":"1397/02/08 22:20","price":752500},{"date":"1397/02/08 22:50","price":753000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398