کمترین: 
2.1478
بیشترین: 
2.1485
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1482
زمان: 
2/8 01:32
قیمت نفت کوره امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 2.1482 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 00:00","price":2.1485},{"date":"1397/02/08 00:32","price":2.1479},{"date":"1397/02/08 01:00","price":2.1478},{"date":"1397/02/08 01:32","price":2.1482}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398