کمترین: 
9008.6
بیشترین: 
9409
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9409
زمان: 
2/8 23:30
قیمت بیت کوین امروز 8 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 اردیبهشت 1397 , 9409 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/08 00:00","price":9204.5},{"date":"1397/02/08 00:30","price":9115.1},{"date":"1397/02/08 01:00","price":9117.1},{"date":"1397/02/08 01:30","price":9009.6},{"date":"1397/02/08 02:00","price":9026.8},{"date":"1397/02/08 02:30","price":9033},{"date":"1397/02/08 03:00","price":9035.5},{"date":"1397/02/08 06:00","price":9008.6},{"date":"1397/02/08 06:30","price":9083.4},{"date":"1397/02/08 09:00","price":9128},{"date":"1397/02/08 09:30","price":9138.1},{"date":"1397/02/08 10:00","price":9153.9},{"date":"1397/02/08 10:30","price":9131.6},{"date":"1397/02/08 11:00","price":9171.6},{"date":"1397/02/08 11:30","price":9188.5},{"date":"1397/02/08 12:00","price":9149.5},{"date":"1397/02/08 12:30","price":9130.7},{"date":"1397/02/08 13:00","price":9098.2},{"date":"1397/02/08 13:30","price":9310},{"date":"1397/02/08 14:30","price":9285.3},{"date":"1397/02/08 15:00","price":9287.3},{"date":"1397/02/08 15:30","price":9245.7},{"date":"1397/02/08 16:00","price":9242},{"date":"1397/02/08 16:30","price":9217.9},{"date":"1397/02/08 17:00","price":9265.9},{"date":"1397/02/08 17:30","price":9363.1},{"date":"1397/02/08 18:00","price":9377.2},{"date":"1397/02/08 18:30","price":9362.3},{"date":"1397/02/08 19:00","price":9400},{"date":"1397/02/08 19:30","price":9289},{"date":"1397/02/08 20:00","price":9274.8},{"date":"1397/02/08 20:30","price":9319.1},{"date":"1397/02/08 21:00","price":9334},{"date":"1397/02/08 21:30","price":9268},{"date":"1397/02/08 22:00","price":9326.6},{"date":"1397/02/08 22:30","price":9300.1},{"date":"1397/02/08 23:00","price":9356.4},{"date":"1397/02/08 23:30","price":9409}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398